Und nach dem Stadt­fest ge­hen wir al­le da­hin­Das nächs­te Wo­chen­en­de ist ge­si­cher­tHet komt steeds dicht


Und nach dem Stadt­fest ge­hen wir al­le dahin👍🏼Das nächs­te Wo­chen­en­de ist gesichert🙌🏼


Het komt steeds dich­ter bij !!
U heeft vast de fly­ers en pos­ters al­wel ge­zi­en die al een he­le tijd in de ca­fe­ta­ria liggen .
met trots mo­gen we zeg­gen dat wij Cafetaria/catering By Pe­ter er bij zi­jn vo­or het ver­zor­gen van de in­ner­li­jke mens !! het st­uk­je food ga­an wij re­ge­len ! Dit is een groot Eve­ne­ment en vo­or het eerst in Twen­te ‚waar we niet al­leen de bez­oe­kers maar ook de tat­too ar­tiesten ga­an ver­zor­gen vo­or eten !! Erg span­nend en weer een uit­da­ging om het te ver­we­zen­li­jken ‚maar ook ze­er vere­erd om er bij te mo­gen zi­jn !! De­ze 2 da­gen zal de ca­fe­ta­ria dan ges­lo­ten zi­jn. Zou zeg­gen zet de da­tum in je agen­da! En kom ge­zel­lig een ki­jk­je nemen !!!!

Loading...